ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นโท วิชาพุทธ

วิชาพุทธ

1.อนุพุทธประวัติ หมายถึงประวัติของใคร ?
ง.พระสาวก

2.พระอัญญาโกณฑัญญะ มีบทบาทสำคัญอย่างไร ?
ค.เป็นพยานตรัสรู้

3.ปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา แสดงอาการอย่างไร ?
ง.ตั้งอาสนะไว้

4.ใครกล่าวว่า พวกเธอเคยได้ฟังวาจาเช่นนี้ของเราหรือไม่ ?
ก.พระพุทธเจ้า

5.พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุพระอรหัต เพราะเชื่อฟังธรรมอะไร ?
ข.อนัตตลักขณสูตร

6.ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา ปรากฎในพระสูตรไหน ?
ข.อนัตตลักขณสูตร

7.อุรุเวลกัสสปะ เป็นนักบวชประเภทใด ?
ค.ชฎิล

8.เมื่ออุรุเวลากัสสปะเห็นธรรมแล้ว เข้าใจในลัทธิของตนอย่างไร ?
ก.ไม่มีแก่นสาร

9.อุปติสสะรู้ที่ประทับพระพุทธเจ้าแล้ว เหตุใดจึงไม่รีบเข้าเฝ้า ?
ง.ต้องไปบอกสหายก่อน

10.พระสารีบุตรบรรลุธรรม เพราะฟังธรรมที่ทรงแสดงแก่ใคร ?
ก.ทีฆนขปริพาชก

11.พวกเดียรถีย์จ้างโจรมาฆ่าพระโมคคัลลานะ เพราะสาเหตุใด ?
ข.เป็นกำลังพระศาสนา

12.ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับพระมหากัสสปะเถระ ?
ค.มีนามเดิมว่ากัสสปะ

13.พระสาวกรูปใด เป็นตัวแทนพระศาสดาแสดงธรรมโปรดพระเจ้าจันฑปัชโชต ?
ก.พระมหากัจจายนะ
14.พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงจีวรเศร้าหมอง ?
ค.พระโมฆราช

15.พระราธะ ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?
ง.ญัตติจตุตถกรรม

16.พระกาฬุทายี เดิมชื่อว่าอุทายี เพราะเหตุไร จึงเรียกเช่นนั้น  ?
ข.พระมีผิวดำ

17.ใครเป็นพระมารดาของพระนันทพุทธอนุชา ?
ข.พระนางปชาบดี

18.พระสาวกรูปใด ปฏิบัติธรรมหวังจะได้เป็นนางเทพอัปสร ?
ค.พระนันทะ

19.ราหุล เป็นพระนามที่ตั้งตามหลักการใด ?
ง.คำอุทานของบิดา

20.พระอุบาลีผู้ทรงพระวินัยปิฎก ก่อนบวชมีอาชีพอะไร ?
ค.ช่างตัดผม

21.ใครตัดสินอธิกรณ์ เรื่องภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะ ?
ง.พระอุบาลี

22.พระสาวกรูปใด มีบุญมาก แม้คำว่า ไม่มี ก็ไม่เคยได้ยิน ?
ง.พระอานนท์

23.ประโยชน์ของการขอพรข้อสุดท้ายของพระอานนท์ คืออะไร  ?
ค.เพื่อจะทรงจำธรรม

24.พระศาสดาตรัสสอนพระโสณโกฬิวิสะ ด้วยอุปมาอะไร ?
ค.พิณ 3 สาย

25.บิดามารดาของพระรัฐบาล ยินยอมให้ออกบวชเป็นพระภิกษุได้ เพราะสาเหตุใด ?
ง.กลัวจะถึงความตาย

26.พระสาวกรูปใด เป็นเอตทัคคะแสดงธรรมด้วยถ้อยคำไพเราะ ?

ค.พระโสณกุฏิกัณณะ

27.ใครถูกพวกภิกษุพูดหยอกล้อว่า สามเณรยังไม่อยากสึกหรือ ?
ก.พระลกุณฏกภัททิยะ

28.พระสาวกรูปใด เป็นหลานของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ?
ค.พระสุภูติ

29.พระสาวกรูปใด มีความถี่ถ้วนในการใช้สอยสมณบริขาร ?
ง.พระกังขาเรวตะ

30.เมื่อพระวังคีสะทูลขอเรียนมนต์ พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างไร ?
ค.ต้องบวชเป็นพระภิกษุก่อน

31.พระสาวกรูปใด ปรารถนาจะได้รับโอวาทเท่าเม็ดทรายในกำมือ ?
ข.พระราหุล

32.พระสาวกรูปใด ตอบพระเจ้าปายาสิผู้ไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีจริง ?
ค.พระกุมารกัสสปะ

33.พระสาวกรูปใด เป็นผู้ฉลาดในการกล่าวสอนนางภิกษุณี ?
ก.พระนันทกะ

34.พระเจ้ามหากัปปินะ มีม้าเร็วไว้ถามข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไร ?
ข.การอุบัติของพระพุทธเจ้า

35.พระสาวกรูปใด เป็นต้นบัญญัติในการห้ามภิกษุดื่มสุรา ?
ก.พระสาคตะ

36.พระอุปเสนะ มีความเกี่ยวข้องกับพระสารีบุตรในฐานะใด ?
ง.เป็นน้อง

37.พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานาน  7 ปี  7 เดือน 7 วัน ?
ก.พระสีวลี

38.พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตในขณะจรดมีดโกนครั้งที่ 3 ?
ค.พระสีวลี

39.ใครเป็นพระอรหันต์แล้ว แม้ไม่ได้บวชก็จัดเป็นพระสงฆ์ ?
ข.พระพาหิยะทารุจีริยะ

40.เพราะเหตุไร พระพากุละจึงได้ชื่อว่าเป็นคนสองตระกูล ?
ก. 2 ตระกูลผลัดกันเลี้ยง 

41.ศาสนพิธี หมายถึงอะไร ?
ข.วิธีปฏิบัติทางศาสนา

42.พิธีการอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์ หมายถึงข้อใด ?
ก.พิธีเข้าพรรษา

43.การแสดงความเคารถ ระหว่างพระเถระผู้ใหญ่กับพระผู้น้อย
เรียกว่าอะไร ?
ข.สามีจิกรรม

44.การสวดมนต์ของภิกษุสามเณรทุกเช้าเย็น เรียกว่าอะไร ?
ค.ทำวัตร

45.การฟังเทศน์ จัดเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่ง เรียกว่าอะไร ?
ข.ธัมมัสสวนมัย

46.อุดบสถกรรมที่ภิกษุร่วมกันทำตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?
ก.สังฆอุโบสถ

47.การทำบุญสัตตมวารให้แก่คนตาย ตรงกับข้อใด ?
ก.7วัน

48.การทำบุญอาหารตามฤดูกาล โดยวิธีจับสลาก เรียกว่าอะไร ?
ข.สลากภัต

49.พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ตรงกับข้อใด ?
ข.วันออกพรรษา

50.ผ้าที่พระสงฆ์พิจารณาในพิธีทำบุญทอดผ้าป่า เรียกว่าอะไร ?
ก.ผ้าบังสุกุล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s