ข้อสอบธรรมชั้นโท วิชาวินัย

วิชาวินัย

1.วิชาอุโบสถศีล มีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับศีลข้อใด ?
ข.ศีล 8

2.ในการบำเพ็ญกุศลทุกครั้ง เหตุใดจึงต้องมีการสมาทานศีลก่อน ?
ก.เพราะศีลเป็นเครื่องรองรับกุศลกรรม

3.แผ่นดินเป็นที่รองรับทุกสรรพสิ่ง ศีลเป็นเครื่องรองรับอะไร ?
ข.กุศลกรรม

4.แรกจะนับถือพระพุทธสาสนา ควรเปล่งวาจาเข้าถึงพระรัตนตรัย
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมใด ให้เกิดขึ้นก่อน ?
ข.ศรัทธา

5.คำว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใครเป็นครั้งแรก ?
ค.พระอรหันต์ ๖๐

6.ในพระรัตนตรัย อะไรรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว ?
ข.พระธรรม

7.คำว่า สรณะ ในอุโบสถศีล หมายถึงอะไร ?
ง.พระรัตนตรัย

8.การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก เรียกอะไร ?
ค.รับสรณคมน์

9.การเข้าถึงสรณคมน์ของใคร มีความมั่นคงมากกว่าของผู้อื่น ?
ค.อริยชน

10.การเข้าถึงสรณคมน์ของพุทธศาสนิกชน จะสิ้นสุดลงตอนใด ?
ง.เสียชีวิต

11.สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือ เป็นเหตุให้สรณคมน์เป็นเช่นไร ?
ก.เศร้าหมอง

12.สรณคมน์เศร้าหมองเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ตรงกับข้อใด ?
ค.ไม่เคารพพระสงฆ์

13.ปฏิบัติตนอย่างไร จึงถูกต้องตามหลักการเข้าถึงสรณคมน์ ?
ง.ให้ปฏิบัติขัดเกลากิเลส

14.พระรัตนตรัยมีความเกี่ยวเนื่องกัน หากเปรียบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ พระสงฆ์จะเปรียบเหมือนอะไร ?
ง.คนใช้สอยทรัพย์

15.ข้อใด เป็นประโยชน์สูงสุดในการเข้าถึงพระรัตนตรัย ?
ค.ได้ตักบาตร

16.ข้อใด ถือเป็นที่พึ่งสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ?
ก.พระรัตนตรัย

17.อุโบสถ เป็นเรื่องบำเพ็ญกุศลความดีของใคร ?
ก.คฤหัสถ์

18.การรักษาอุโบสถ บัญญัติขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด ?
ก.เพื่อทำกิจทางพระพุทธศาสนา
ข.เพื่อหยุดการงานของคฤหัสถ์
ค.เพื่อขัดเกลากิเลสอย่างหยาบ

19.การรักษาอุโบสถ เริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?

ก.ก่อนพุทธกาล

20.การรักษาอุโบสถ นอกจากให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาแล้ว
ควรทำอย่างไรอีก ?
ค.อยู่ให้ครบเวลา

21.อุโบสถนอกพุทธกาลกับสมัยพุทธกาล เหมือนกันในข้อใด ?
ง.การงดเว้นอาหาร

22.หากรักษาปฏิชาครอุโบสถในวัน 8 ค่ำ วันรับจะเป็นวันกี่ค่ำ ?
ข.7ค่ำ

23.อุโบสถที่อุบาสกอุบาสิกานิยมรักษาในวันพระวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
เป็นอุโบสถประเภทใด ?
ก.ปรกติอุโบสถ

24.อุโบสถประเภทใด เทียบได้กับการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุ ?
ค.ปาฏิหาริยอุโบสถ

25.อุโบสถประกอบด้วยองค์ 8 หมายถึงข้อใด ?
ค.ศีล 8

26.การจะรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดให้ด่างพร้อย ต้องทำอย่างไร ?
ข.งดจากข้อห้าม

27.อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติผิดทางวาจา ?
ง.มุสาวาท

28.อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติเกี่ยวข้องในกาม ?
ค.สิกขาบทที่ 3

29.เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในอุโบสถศีลข้อ 5 คืออะไร ?
ง.ดื่มน้ำเมา

30.คำว่า อพรหมจรรย์ ในอุโบสถศีลข้อที่ 3 หมายถึงอะไร ?
ก.การล่วงประเวณี

31.สิ่งเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ในอุโบสถศีลข้อ 3 คืออะไร ?
ข.เสพกาม

32.ในอุโบสถศีลข้อ 6 กำหนดให้ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นอะไร ?
ง.อาหารค่ำ

33.อุโบสถศีลข้อที่ 7 กำหนดให้ผู้สมาทานรักษาต้องเว้นเรื่องใด ?
ค.แต่งตัว

34.กาลที่กำหนดให้ผู้รักษาอุโบสถบริโภคอาหารได้ ตรงกับข้อใด ?
ก.ตอนเช้า

35.วันอัฏฐมีในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ?
ก.วัน 8 ค่ำ

36.อุโบสถของใคร มีข้อห้ามในบางเรื่องไม่ห้ามในบางเรื่อง ?
ง.นิครนถ์

37.ผู้รักษาอุโบสถทายากันยุง ถือว่าไม่ละเมิดศีล เพราะสาเหตุใด ?
ก.ป้องกันตัว

38.การกระทำใด ไม่เป็นข้อศึกต่อการรักษาอุโบสถศีลข้อ 7 ?
ข.สวดสรภัญญะ

39.ในการรักษาอุโบสถ ห้ามผู้สมาทานรักษานอนบนที่นอนสูงใหญ่
เพื่อป้องกันอะไร ?
ก.ความกำหนัด

40.ในพิธีรักษาอุโบสถ  กำหนดให้ผู้สมาทานรักษาทำเรื่องใดก่อน ?
ค.ประกาศคำอุโบสถ

41.ผู้สมาทานอุโบสถไม่รู้ภาษาบาลี ควรปฏิบัติอย่างไร ?
ก.กล่าวเป็นภาษาไทย

42.ครั้นถึงวันอุโบสถ ควรสมาทานองค์อุโบสถในเวลาใด ?
ก.ตอนเช้า

43.ปัจจุบัน นิยมให้สมาทานศีลอุโบสถกับใคร ?
ข.พระสงฆ์

44.หลังเข้าจำอุโบสถ ปฏิบัติตนอย่างไร บาปอกุศลจึงไม่เกิดขึ้น ?
ค.นึกถึงทาน

45.เรื่องที่ไม่ควรนำมาพูดในขณะถืออุโบสถศีล จัดเป็นอุโบสถใด ?
ค.นิคคัณฐอุโบสถ

46.พูดเรื่องทำมาหากินในขณะถืออุโบสถศีล จัดเป็นอุโบสถใด ?
ก.โคปาลกอุโบสถ

47.อุโบสถประเภทใด มีอานิสงส์มาก เพราะตั้งใจรักษา ?
ข.อริยอุโบสถ

48.อุโบสถประเภทใด เปรียบผู้รักษาเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโค ?
ก.โคปาลกอุโบสถ

49.การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร ?
ก.บุญบารมี
50.อุโบสถศีล สร้งความปลอดภัยให้แก่มนุษย์อย่างไร ?
ข.ให้ไม่มีเวรต่อกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s