ข้อสอบธรรมชั้นโท วิชาธรรม

วิชาธรรม

๑.สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายให้เกิดสิ่งใด ?
.อุบายสงบใจ

๒.ปัญญาสิกขา จัดเข้าในกัมมัฏฐานข้อใด ?
ข.วิปัสสนากัมมัฏฐาน

๓.สิ่งใดคือผลโดยตรงที่เกิดจากการเจริญกัมมัฏฐาน ?
.จิตใจมั่นคง

๔.เมื่อเริ่มต้นปฏิบัติกัมมัฏฐาน ควรทำในที่ใด ?
ก.ที่เงียบสงบ

๕.ก่อนปฏิบัติอานาปานสติกัมมัฏฐาน ควรนั่งกายตรง…?
ค.ดำรงสติให้มั่น

๖.กามคณ ๕ จัดเป็นกามประเภทใด ?
ข.วัตถุกาม

๗.เด็กติดเกมส์จนเสียการเรียน จัดว่าหลงในกามข้อใด ?
ก.วัตถุกาม

๘.กาม ให้โทษเสียหายอย่างไรบ้าง ?
ค.ติดข้องอยุ่ในโลก

๙.ปูชนียบุคคล หมายถึงบุคคลเช่นใด ?
ก.คนที่น่าเคารพบูชา

๑๐. การบูชาเช่นไร ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่ายอดเยี่ยม ?
ง.ปฏิบัติบูชา

๑๑.ข้อใดจัดเป็นปฏิบัติบูชาที่ถูกต้องในครูอาจารย์ ?
ง.ปฏิบัติตามคำสอน

๑๒.มารยาทในการต้อนรับแขกที่ควรปฏิบัติคือ ?
ค.ปฏิสันถาร

๑๓.ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ จัดเข้าในสุขข้อใด ?
ก.กายิกสุข

๑๔.ข้อใดเป็นเหตุให้เกิดความสุขทางใจ ?
ง.ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

๑๕.อาการเช่นใดเรียกว่าวิหิงสาวิตกครอบงำ ?
ก.ทรมานสัตว์

๑๖.เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครองงำแล้วจะแก้ด้วยวิธีใด ?
ข.เจริญกรุณา

๑๗.ความเบื่อหน่ายออกจากกาม จัดเป็นวิตกอะไร ?
ข.เนกขัมมวิตก

๑๘.ไฟชนิดใดเป้นเหตุให้ลุ่มหลงไม่เข้าใจในเหตุและผลที่ถูกต้อง
ค.ไฟคือโมหะ

๑๙.เมื่อไฟคือโทสะเกิดขึ้น จะระงับด้วยวิธีใด ?
ก.เจริญเมตตา

๒๐.ราคัคคิ ไฟคือราคะ ดับด้วยธรรมอะไร ?
ก.อสุภสัญญา

๒๑.ลักษณะใด จัดเป็นโลกาธิปเตยยะ ?
ก.คล้อยตามโลก

๒๒.ความเป็นใหญ่ชนิดใด เป็นสิ่งที่ควรยึดถือ ?
ค.ความถูกต้องเป็นใหญ่

๒๓.ปัญญาหยั่งรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ?
ก.สัจจญาณ

๒๔.ความมัวเมาในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็นอะไร ?
ข.กามตัณหา

๒๕.คนเบื่อชีวิตคิดอยากฆ่าตัวตาย จัดว่าเป็นตัณหาชนิดใด ?
ค.วิภวตัณหา
๒๖.การทายใจทราบความคิดของคนอื่นได้ จัดเป็น..?
ข.อาเทสนาปาฏิหาริยะ

๒๗.เรื่องทศชาติ ถูกบันทึกไว้ในปิฎกใด ?
ข.พระสุตตันตปิฎก

๒๘.ศีลของพระภิกษุ ปรากฏอยู่ในปิฎกใด ?
ก.พระวินัยปิฎก

๒๙.จริยาข้อใด ทำให้ความเป็นพุทธสมบูรณ์ ?
ก.พุทธัตถจริยา

๓๐.การสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ จัดเป็นพุทธจริยาข้อใด ?
ข.โลกัตถจริยา 

31.มนุษย์เวียนว่ายตายเกิด เพราะเหตุใด ?
ง.เพราะมีกิเลส กรรม วิบาก

32.คำว่า “สิกขา” ในทางพระพุทธศาสนา มีความหมายว่าอย่างไร ?
ค.ฝึกหัดกาย วาจา ใจ

33.การไม่ทำความผิดทางกาย วาจา จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?
ก.อธิสีลสิกขา

34.การสวดมนต์ก่อนนอน จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?
ข.อธิจิตตสิกขา
35.คนทนต่อทุกขเวทนาเพื่อเลิกยาเสพติด ตรงกับข้อใด ?
ข.พิจารณาแล้วอดกลั้น

36.อยากเห็นประชาชนเข้มแข็ง อยู่ดีกินดี จัดเข้าในอัปปมัญญาข้อใด ?
ก.เมตตา

37.โครงการฝนหลวง จัดเข้าในอัปปมัญญาข้อใด ?
ข.กรุณา

38.”บัวเสมอน้ำจักบานในวันพรุ่ง” อุปมาเหมือนบุคคลเช่นใด ?
ค.ผู้รู้ธรรมเมื่ออธิบายความ

39.พระโสดาบัน หมายถึงท่านผู้ใด ?
ง.ผู้ถึงกระแสพระนิพพาน

40.โอฆะ หมายถึงอะไร ?
ข.กิเลสที่ทำให้จมอยู่ในวัฏฏทุกข์

41.เทศนาที่แสดงโดยลำดับ เรียกว่าอะไร ?
ค.อนุปุพพีกถา

42.สีลกถา มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด ?
ก.ฟอกจิตไม่ให้เป็นคนดุร้าย

43.ครูที่ไม่ยอมสอนความรู้ทุกอย่าง เพราะกลัวศิษย์รู้ทัน จัดเป็น ?
มัจฉริยะ
ง.ธัมมมัจฉริยะ

44.ความเจ็บไข้ได้ป่วย จัดเป็นมารชนิดใด ?
ก.ขันธมาร

45.มารที่ผูกมัดใจให้มืดมนคือ….?
ข.กิเลสมาร

46.ข้ดใด เป็นลักษณะของคนมีราคะจริต ?
ข.ชอบแต่งตัว

47.”วิชาเป็นอำนาจ มารยาทเป็นเสน่ห์” สงเคราะห์เข้าในพุทธคุณข้อใด ?
ข.วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

48.สังฆคุณข้อว่า “อญฺชลิกรณีโย” หมายความว่าอย่างไร ?
ง.เป็นผู้ควรกราบไหว้

49.เรื่อง “พระมหาชนก” เป็นแบบอย่างของผู้บำเพ็ญบารมีใด ?
ค.วิริยะบารมี

50.ข้อใดความหมายตรงกับคำว่า “บารมี”ในทางพระพุทธศาสนา ?
ข.ผุ้บำเพ็ญคุณธรรมยวดยิ่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s