การเขียนกระทู้ธรรมในวิชาพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนก่อนลงมือเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
1. ต้องท่องจำพุทธศาสนสุภาษิต
2. เมื่อท่องจำสุภาษิตได้แล้ว  พึงฝึกหัดแต่งสุภาษิตนั้น สัก 2-3 ครั้ง  ประมาณ 1 หน้ากระดาษ 
ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
 1 การเขียนสุภาษิตกระทู้ตั้ง  ต้องเขียนไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษให้พอดี  โดยเฉพาะคำบาลีนั้นต้องเขียนให้ถูกอักขระ  ในส่วนคำแปลนั้น  พึงเขียนจัดวางให้ได้กึ่งกลางของคำบาลี  อย่าให้ล้นไปข้างหน้า  หรือเยื้องไปข้างหลังพยายามกะให้พอดี 
 2 การเขียนอารัมภบท  คือ ณ  บัดนี้ ….ให้ย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่ ประมาณ 6 ตัวอักษร
 3 ก่อนอธิบายเนื้อความให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่เช่นเดียวกับ
อารัมภบท 
4  การเขียนสุภาษิตเชื่อม  ให้เขียนตรงกลางหน้ากระดาษเหมือนสุภาษิตบทตั้ง   แต่ก่อนที่จะยกสุภาษิตที่เราท่องไว้แล้วมาเชื่อม  ต้องอ้างที่มาของสุภาษิตเสียก่อนว่า สมดังสุภาษิตที่มาใน ……. ( ที่มาของสุภาษิตบทนั้น ) แล้วจึงวางสุภาษิตไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ
 5 ก่อนจะอธิบายเนื้อความของสุภาษิตเชื่อม  ให้ย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่  เหมือนขั้นตอนที่ 2
 6  การสรุปความให้ย่อหน้า  เขียนคำว่า สรุปความว่า ……. การสรุปนั้นควรสรุป
ประมาณ 5 – 6 บรรทัด จึงจะพอดี   เมื่อสรุปเสร็จแล้ว ให้นำสุภาษิตบทตั้ง มาเขียนปิดท้าย
  7 การเขียนสุภาษิตปิดท้าย  ให้เขียนคำว่า สมดังสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นนั้นว่า…..แล้วนำสุภาษิตบทตั้ง มาเขียนไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษปิดท้าย
  8 บรรทัดสุดท้ายนิยมเติมคำว่า “มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ ฯ หรือ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้” มาปิดท้าย 
         ส่วนการย่อหน้าและจัดวรรคตอนนอกจากนี้  ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ต้องฝึกเขียนให้ได้ 4 – 5 ครั้งขึ้นไป แต่ละครั้งที่ฝึกเขียน พึงดูแผนการเขียนและตัวอย่างการเรียงความแก้กระทู้ธรรมประกอบด้วยว่าถูกต้องหรือไม่.
ตัวอย่างกระทู้ธรรม

                                                                      สีลํ โลเก  อนุตฺตรํ
                                                                    ศีล เป็นเยี่ยมในโลก
        ณ บัดนี้จักได้บรรยายขยายความกระทู้ธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้   ณ  เบื้องต้น  พอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไป
                คำว่า “ ศีล ” คือ การรักษากาย  วาจาให้เรียบร้อย  เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย์  ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์นั้น  ผู้นั้นอย่างน้อยต้องมีศีล ๕ มีการไม่ฆ่าสัตว์  ไม่ลักทรัพย์  ไม่ประพฤติผิดในกาม  ไม่พูดปด  และไม่ดื่มสุราเสพยาเสพย์ติด  ศีลชื่อว่าเป็นเยี่ยมในโลก  เพราะเป็นเครื่องปกป้องโลกให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข  ศีลเป็นเครื่องขจัดความเบียดเบียนระหว่างตนกับผู้อื่นให้หมดไป  ก่อให้เกิดความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในโลก  ศีลเป็นเครื่องชำระกิเลสอย่างหยาบให้หมดไป เป็นขั้นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นของการทำดี  ผู้ประพฤติให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ย่อมจะประสบแต่ความสุข  ศีลเป็นความดี  มีผลเป็นความสุข  ผู้รักษาศีลย่อมได้ผลคือความสุข  ตราบเท่าที่เขารักษาศีลอยู่  สมดังพุทธภาษิตที่มาในขุททกนิกาย  ธรรมบทว่า
                                                                       สุขํ  ยาว  ชรา  สีลํ
                                                             ศีล  นำสุขมาให้ตราบเท่าชรา
        ผู้ที่ปรารถนาความสุข  ไม่พึงละทิ้งการรักษาศีล  เพราะศีลเป็นบ่อเกิด เป็นบทเริ่มต้นของการสร้างความดีความงามให้เกิดมีขึ้นในจิตใจด้วยการฝึกควบคุมพฤติกรรมทางด้าน  กาย วาจาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ นอกจากนี้ศีลยังเป็นเหตุนำสุขมาให้  เหมือนดังเช่น องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลอันบริสุทธิ์ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์จึงมีแต่ความสุขเกษมสำราญ  เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจึงไม่ควรมองข้าม หันมารักษาศีลกันเถิด  เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและโลก
       สรุปความว่า ศีล คือการรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย  เป็นการควบคุมพฤติกรรมของคนให้อยู่ระเบียบแบบแผนที่ดีงามของสังคม เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะทำให้คนเป็น มนุษย์  คือ ผู้ประเสริฐ  ผู้รักษาศีลย่อมปราศจากศัตรูที่คอยเบียดเบียน  อยู่สงบร่มเย็นเป็นสุข  ดังนั้นศีลจึงเป็นความดีที่ยอดเยี่ยมในโลก    สมดังสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็น  นิกเขปบท  ณ  เบื้องต้นว่า
                                                                          สีลํ  โลเก  อนุตฺตรํ
                                                                        ศีล เป็นเยี่ยมในโลก.
ดังพรรณนามาฉะนี้แล ฯ

                  การเขียนกระทู้ธรรมนั้นทำให้ผมรู่ว่า การจะเขียนให้มีอารมภบทนั้นเขียนยาก
ต้องฝึกฝน ใช้สมาธิและทำให้รู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนามากมาย ทั้งคำสอน และได้นำมาใช้

* ยังไงก็อยากให้เพื่อนลองเขียนดูนะครับ เวลาว่างๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s